.::مجله انگیزشی::.

مجله انگیزشیارتباط داشتن با افرادی که بدرد شما نمیخورند مانند این است که غذای خود را را کنار فاضلاب بگذارید، قطعا آن غذا قابلیت مصرف را دیگر ندارد البته به این معنی هم برداشت نکنید که هرکس ویژگی های بالا را نداشت

امروز سه شنبه 01 خرداد 1403